Allmänna villkor

 1. Inledning

  I dessa villkor benämns du/ditt företag som Kunden och Bazaro Sverige AB, 559120‑0679, Mölndalsvägen 69 D, 412 63 Göteborg som Bazaro.

  Bazaro har utvecklat en webbaserad tjänst (“tjänsten”). Kunden är intresserad av att använda tjänsten i sin verksamhet.

 2. Beskrivning av tjänst

  Bazaro är en webbaserad tjänst som omfattar fakturatolkning, attestmodul via portal och app, inköpsanalys

  Bazaro erbjuder support via telefon och e-post på vardagar mellan 09:00-16:00 (stängt för lunch 12:00-13:00).

  Löpande underhåll och uppdateringar utförs av Bazaro och ingår i månadsavgiften.

 3. Parternas åtaganden

  Bazaro tillhandahåller Kunden tjänsten i enlighet med dessa allmänna villkor.

  Kunden ansvarar för att den information och data som Kunden matar in i systemet är korrekt, är i överenskommet format och inte innehåller virus eller på annat sätt kan skada tjänsten eller Bazaros hård- eller mjukvara. Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter och koder till tjänsten förvaras på ett betryggande sätt för att ingen obehörigen kan komma åt dessa.

  Kunden får endast använda tjänsten, och tillhörande programvaror, för sin egen verksamhet.

  Kunden är medveten om att tjänsten, från tid till annan, kan komma att göras otillgänglig med anledning av planerade och oplanerade driftstopp för nödvändig service och underhåll. Bazaro informerar om planerade driftstopp på sin webbsida. Bazaro ska vidta skäliga åtgärder för att minimera tiden för driftsstopp och de eventuella störningar som detta medför för Kunden.

 4. Ersättning

  Debitering av månadsavgift sker vid slutet av varje månads användning av tjänsten. Debitering av överanvändning av överenskommet antal fakturor per månad sker i efterskott.

  Kunden ska erlägga ersättning till Bazaro enligt avtal mellan parterna. Bazaro förbehåller sig rätten att uppdatera gällande prislista vid utgången av varje kalenderår. Bazaro har därutöver rätt att justera priset för tjänsten om fakturor eller arbetsplatser förändras hos Kunden.

  Arbete som för kundens räkning utförs av Bazaro utanför den ordinarie ersättningen debiteras Kunden med 1 800 kr exkl. moms per påbörjad timma. Bazaro informerar alltid kunden innan denna ersättning begärs.

 5. Avtalstid

  Villkoren träder ikraft i samband med att tjänsten börjar användas och löper tillsvidare med en månads uppsägningstid.

  Part äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten i) begår ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom trettio dagar från anmaning; eller ii) försätts i konkurs, ställer in betalningar eller annars kan antas ha kommit på obestånd.

  Eventuell uppsägning sker via e-post.

  Uppdateringar till dessa villkor publiceras på https://bazaro.io/allmanna-villkor/. Information om ändrade allmänna villkor meddelas via e-post minst en månad före de nya villkoren träder i kraft. De uppdaterade villkoren ersätter dessa villkor.

 6. Vid avtalets upphörande

  Vid avtalets upphörande ska Bazaro i skälig omfattning assistera Kunden vid överföring av Kundens data till Kunden eller till annan leverantör på ett sådant sätt att överföringen sker med så liten störning som möjligt för Kunden. Bazaro äger rätt till ersättning för det arbete som Bazaro utför i enlighet med Bazaros från tid till annan gällande timpriser.

 7. Immaterialrätt

  Bazaro upplåter en enkel licens till Kunden att använda den programvara som Bazaro tillhandahåller Kunden som ett led i tjänstens tillhandahållande.

  Bazaro äger samtliga rättigheter, inklusive immaterialrättigheter, till tjänsten och den programvara som används för tjänsten.

 8. Kundens data

  Kunden innehar samtliga rättigheter till den information och data som Kunden matar in i systemet.

 9. Sekretess m.m.

  Parterna förbinder sig att inte för utomstående avslöja eller för egen del utnyttja information om den andra parten som part fått del av genom dessa villkor. Denna sekretessförbindelse gäller under avtalstiden och för en tid av två (2) år därefter. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för denne på annat sätt än genom detta avtal eller som är allmänt känd.

  Bazaro äger rätt att i samband med marknadsföring av sina produkter eller tjänster använda Kunden som referenskund.

 10. Force Majeure; ansvarsbegränsning

  Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor av omständighet som part inte kunnat råda över såsom arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande etc., ska detta utgöra befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

  Part har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, förlust av data, förlust av goodwill etc. såvida inte den andra parten orsakat dessa genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

 11. Behandling av personuppgifter

  Bazaro är i vissa fall personuppgiftsansvarig och i andra fall personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter inom ramen för tjänsten.

  Bazaros behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde regleras i Personuppgiftsbiträdesavtalet, Bilaga 1 till dessa allmänna villkor.

  Bazaros behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig beskrivs i vår integritetspolicy. Bazaro är personuppgiftsansvarig för behandling av bland annat användares inloggningsuppgifter och beteende inom ramen för tjänsten och för att förbättra och utveckla våra tjänster.

 12. Överlåtelse

  Kunden äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till tredje part.

 13. Tvist

  Tvist i anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol.

Senast uppdaterad 2020-11-07